รายการกิจกรรมอบรม
ที่ กิจกรรม ผู้อบรม ครู จำนวนผู้ลงทะเบียน รายละเอียด
1 กิจกรรม TOT-TRRO2020 Young Smart Kids Code การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น รุ่นที่ 3
สถานที่:ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์โรงเรียนหนองบัว
วันที่:22 พฤศจิกายน 2563
2
2 กิจกรรม TOT-TRRO2020 Young Smart Kids Code การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น รุ่นที่ 2
สถานที่:ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์โรงเรียนหนองบัว
วันที่:21 พฤศจิกายน 2563
9
3 กิจกรรม TOT-TRRO2020 Young Smart Kids Code การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น รุ่นที่ 1 (สำหรับโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกการอบรมจาก สพป.นว.1)
สถานที่:ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์โรงเรียนหนองบัว
วันที่:20 พฤศจิกายน 2563
0
ตั้งค่า
LAYOUT OPTIONS
LAYOUT STYLE
ธีมเว็บ
Loading