รายชื่อคณะทำงาน
กิจกรรม TOT-TRRO2020 Young Smart Kids Code การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น รุ่นที่ 1 (สำหรับโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกการอบรมจาก สพป.นว.1)
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน
ตั้งค่า
LAYOUT OPTIONS
LAYOUT STYLE
ธีมเว็บ
Loading