รายชื่อคณะทำงาน
กิจกรรม TOT-TRRO2020 Young Smart Kids Code การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น รุ่นที่ 3
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน
1 นายวรณัฐ หมีทอง ครูโรงเรียนหนองบัว
ตั้งค่า
LAYOUT OPTIONS
LAYOUT STYLE
ธีมเว็บ
Loading