รายชื่อผู้เข้าอบรม
กิจกรรม TOT-TRRO2020 Young Smart Kids Code การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น รุ่นที่ 2
ที่ ทีม ชื่อ-สกุล โรงเรียน
1 หนองบัว นายวิลาวัลย์ วงศ์สุทธิ์ หนองบัว
2 หนองบัว นายวรณัฐ หมีทอง หนองบัว
3 Yalacode Mania นายจิรัฐกรณ์ ศิริรัตนกูล โรงเรียนอนุบาลยะลา
4 Yalacode Mania นางสาวทฤฒมนต ศิริรัตนกูล โรงเรียนอนุบาลยะลา
5 คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี นายรัชชานนท์ แย้มบู่ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
6 คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี นายณัฏฐพร แก้วสว่าง โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
7 Banlaem robot นายอนณ ฤทธิรณสกุล โรงเรียนบ้านแหลม
8 Banlaem robot นายภูริวิทย์ นวลแดง โรงเรียนบ้านแหลม
9 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง นายภัทรดนย์ พัฒนกสิ โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง
10 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง นายเรืองเดช จันโทภาส โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง
11 ซำยาง นางสาวอรวรรณ วงศรีลา โรงเรียนซำยางวิทยายน
12 ซำยาง นางสาววารินทร์อำไพ โชคคูณ โรงเรียนซำยางวิทยายน
13 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต เด็กชายพงษ์ศักดิ์ จันทร์ดี โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต
14 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต เด็กหญิงวรรณสิริ บำเพ็ญ โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต
ตั้งค่า
LAYOUT OPTIONS
LAYOUT STYLE
ธีมเว็บ
Loading