รายชื่อครู
กิจกรรม TOT-TRRO2020 Young Smart Kids Code การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น รุ่นที่ 2
ที่ ทีม ชื่อ-สกุล โรงเรียน
1 Banlaem robot นายสมยศ ฤทธิรณสกุล โรงเรียนบ้านแหลม
2 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง นายวิบูลย์ เพื่อนชอบ โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง
3 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง นางรุ่งทิพย์ กองศิริ โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง
4 ซำยาง นายชยางกูร ข้อยุ่น โรงเรียนซำยางวิทยายน
5 ซำยาง นายอดุลย์ จันลา โรงเรียนซำยางวิทยายน
6 Yalacode Mania นายกฤษย์รัตน์ ด้วงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา
7 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต นางสุรีย์รัตน์ กองมณี โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต
ตั้งค่า
LAYOUT OPTIONS
LAYOUT STYLE
ธีมเว็บ
Loading