รายชื่อครู
กิจกรรม TOT-TRRO2020 Young Smart Kids Code การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น รุ่นที่ 3
ที่ ทีม ชื่อ-สกุล โรงเรียน
1 Qupid17 นายชัยรัตน์ เกษอุดมทรัพย์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
2 Qupid17 นายชัยรัตน์ เกษอุดมทรัพย์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
3 เซนต์นิโกลาส นางสาวปาณิสรา นาคสนิท โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
4 เซนต์นิโกลาส นางสาวปาณิสรา นาคสนิท โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
ตั้งค่า
LAYOUT OPTIONS
LAYOUT STYLE
ธีมเว็บ
Loading